Kvartanir

Úrskurðarnefnd lögmanna heldur fundi að jafnaði einu sinni í mánuði, að undanteknum júlí og ágúst.

Úrskurðarnefnd lögmanna fjallar um

  • ágreining milli lögmanns og umbjóðanda hans um þóknun lögmannsins, þ.e rétt hans til endurgjalds fyrir störf sín og um fjárhæð endurgjaldsins, enda sé ágreiningnum skotið til nefndarinnar af öðrum hvorum málsaðila eða báðum.

  • kvörtun á hendur lögmanni frá aðila vegna háttsemi, sem kann að stríða gegn lögum eða siðareglum LMFÍ. (sjá lög um lögmenn, siðareglur LMFÍ).

---

Erindi til úrskurðarnefndar

Erindi til nefndarinnar verður að berast innan árs eftir að kostur var á að koma því á framfæri við nefndina. Að öðrum kosti vísar nefndin erindinu frá. 

Við framlagningu erindis til nefndarinnar skal málshefjandi greiða málagjald, 12.500 krónur sem þarf að millifæra inn á reikning félagsins 0334-26-1207, kt. 450269-2209.

Sé grundvöllur fyrir erindinu staðreyndur með úrskurði nefndarinnar er málagjaldið endurgreitt til málshefjanda.

Erindi til nefndarinnar skal vera skriflegt. (Sjá eyðublað) Í því skulu koma fram eftirfarandi upplýsingar:

  • Nafn, kennitala og heimilisfang þess sem sendir erindið og undirritun viðkomandi aðila eða umboðsmanns hans.

  • Hvaða lögmaður á í hlut, málsatvik sem eru tilefni erindisins, hvaða kröfur séu gerðar og sönnunargögn sem á er byggt.

  • Öll gögn skulu berast nefndinni í 6 eintökum.

---

Kvörtunarferli

Úrskurðarnefnd getur lokið máli þegar í upphafi ef hún er einhuga um að það sé ekki á rökum reist. Að öðrum kosti leggur úrskurðarnefnd erindi fyrir lögmanninn sem kvötunin snýr að til skriflegrar umsagnar ef ekki liggja þegar fyrir í gögnum málsins afstaða hans og rök fyrir henni.

Eftir að umsögn lögmanns sem erindið varðar hefur borist, eða svarfrestur líður án þess að lögmaður sendi umsögn, ákveður úrskurðarnefnd hvort aflað skuli frekari gagna. Gefa skal aðilum kost á að leggja fram viðbótargreinargerðir.

Nefndin getur krafið aðila um frekari gögn eða aflað þeirra. Nefndin getur kallað aðila fyrir sig til skýrslugjafar eða munnlegs málflutnings. Skýrslur aðila skal bóka í aðalatriðum.

Málsaðilum skulu að jafnaði kynnt gögn máls eftir því sem þau berast, nema slíkt sé bersýnilega óþarft eða réttmætar ástæður mæla gegn því að mati nefndarinnar.

Frestur til að skila skriflegum greinargerðum eða athugasemdum skal að jafnaði vera 15 dagar en nefndinni er heimilt að framlengja slíkan frest ef sérstaklega stendur á. Sinni málsaðilar ekki tilmælum um skriflegar greinargerðir eða athugasemdir innan tilskilins frests skulu þau ítrekuð með nýjum fresti, sem skal að jafnaði ekki vera lengri en ein vika.

Sinni málshefjandi ekki tilmælum nefndarinnar um framlagningu gagna er henni heimilt að vísa máli frá. Ef lögmaður sinnir ekki tilmælum nefndarinnar um skriflega umsögn eða framlagningu annarra gagna getur nefndin byggt úrlausn máls á framlögðum gögnum og öðrum upplýsingum, sem hún sjálf aflar um málið.

Nefndinni er heimilt, hvenær sem er við meðferð máls, að leita sátta með aðilum.

Málflutningur fyrir nefndinni er að jafnaði skriflegur.

Ef í máli eru sönnunaratriði sem örðugt er að leysa úr undir rekstri málsins, eða mál er að öðru leyti ekki nægilega upplýst, getur nefndin vísað máli frá.

Ef í máli er réttarágreiningur, sem ekki fellur undir valdsvið nefndarinnar, vísar hún málinu frá.

---

Úrskurðir

Úrskurðir nefndarinnar eru kveðnir upp svo fljótt sem verða má eftir að gagnaöflun telst lokið. Úrskurðirnir eru skriflegir og rökstuddir. Nefndin sendir málsaðilum staðfest endurrit álitsgerða og úrskurða jafnskjótt og þeir hafa verið kveðnir upp.

Komist nefndin að þeirri niðurstöðu að lögmaður hafi ekki hagað sér í samræmi við lög eða góða lögmannshætti getur hún fundið að vinnubrögðum hans, eða háttsemi, eða veitt honum áminningu. Ef sakir eru miklar, eða lögmaður hefur ítrekað sætt áminningu, getur nefndin lagt til við dómsmálaráðherra að réttindi lögmanns verði felld niður um stundarsakir eða ótímabundið.

Nefndinni er heimilt að skylda málsaðila til að greiða gagnaðila sínum málskostnað vegna reksturs máls fyrir henni. Nefndinni er heimilt, er sérstaklega stendur á, að ákveða að málsaðilar greiði kostnað sem hlýst af störfum nefndarinnar við mál þeirra.

Úrskurði nefndarinnar eða sátt má fullnægja með aðför eins og dómsúrskurði eða dómsátt.

Ákvarðanir nefndarinnar sæta hvorki stjórnsýslukæru né málskoti innan Lögmannafélags Íslands.

Málsaðili getur fyrir dómi leitað ógildingar eða breytinga á úrskurði nefndarinnar eða sátt sem gerð er fyrir henni.