Reglur um félagsdeild

Í tengslum við Lögmannafélag Íslands er starfrækt sérstök félagsdeild. Um skipulag hennar og starfsemi fer samkvæmt neðanskráðum reglum.

HEITI

1. gr.

Heiti deildarinnar er Lögmannafélag Íslands – félagsdeild.

TILGANGUR - VERKEFNI

2. gr.

Tilgangur félagsdeildar LMFÍ er að sinna ýmsum þjónustuverkefnum fyrir þá, sem aðild eiga að henni.

Deildinni er m.a. ætlað að sinna eftirgreindum verkefnum:

  • a) Útgáfustarfsemi ýmis konar, sem meðlimir deildarinnar njóta með aðild sinni eða með áskrift
  • b) Fræðslustarfsemi ýmis konar, svo sem námskeið, ráðstefnur, málþing o.fl.
  • c) Þjónusta við meðlimi deildarinnar af bókasafni LMFÍ og við leit í gagnabönkum.
  • d) Verkefni, sem deildarfundur eða stjórn deildarinnar ákveða hverju sinni.

AÐILD

3. gr.

Allir lögmenn samkvæmt lögum nr. 77/1998 um lögmenn, með síðari breytingum, geta átt aðild að félagsdeildinni. Aðild að félagsdeildinni geta einnig átt sérgreina­félög og hagsmunafélög, enda séu félagsmenn slíkra félaga jafnframt aðilar að fél­agsdeild. Sérgreinafélög fjalla um málefni hinna ýmsu sérgreina lögfræðnnar en hagsmunafélög gæta hagsmuna félagsmanna sinna. Sérgreina- og hagsmunafélög sem æskja aðildar að félagsdeildinni skulu senda um það umsókn til stjórnar svo tímanlega að hennar sé hægt að geta í fundarboði deildarfundar. Með umsókninni skal fylgja staðfesting þess efnis að allir félagsmenn sérgreina- eða hagsmunafélags­ins séu aðilar að félagsdeild. Stjórninni er skylt að leggja slíka umókn fyrir deildar­fund og geta hennar í fundarboði. Til samþykktar á slíkri aðild þarf einfaldan meiri­hluta atkvæða á deildarfundi.

FÉLAGSFUNDIR

4. gr.

Deildarfundur hefur æðsta vald í málefnum deildarinnar.

Deildarfundi, aðra en aðalfundi, skal halda, þegar stjórn deildarinnar telur ástæðu til, samkvæmt ályktun deildarfundar, eða þegar minnst 50 meðlimir deildarinnar krefj­ast þess skriflega, enda komi fram í beiðninni hvers vegna þeir æskja fundar. Deildarfund skal halda innan mánaðar frá því lögmæt krafa um fundarhald er komin fram.

Félagsstjórn getur ákveðið að félagsmenn geti tekið þátt í félagsfundi rafrænt, þ.m.t greitt atkvæði án þess að vera á fundarstað, s.s. við stjórnar- og nefndakjör. Rafræn þ‏átttaka félagsmanna á félagsfundi skal ávallt vera staðfest með viðurkenndum raf­rænum auðkennum. Félagsstjórn er heimilt að ákveða að rafrænt stjórnar- og nefnda­kjör hefjist allt að tveimur dögum fyrir félagsfund. Félagsstjórn skal að öðru leyti ákveða hvaða kröfur skuli gerðar til tæknibúnaðar til nota á slíkum félagsfundi, þannig að m.a. verði unnt að tryggja rétt félagsmanna til að sækja fundinn, sem og staðfesta með tryggilegum hætti mætingu á fundinn og niðurstöðu atkvæðagreiðslna. Í fundarboði til félagsfundarins skulu koma fram upplýsingar um tæknibúnaðinn auk upplýsinga um það hvernig félagsmenn geta tilkynnt um rafræna þátttöku sína og hvar þeir geta nálgast upplýsingar um framkvæmd rafrænnar þátttöku í fundinum. Það að félagsmaður nýti sér aðgang að tæknibúnaði til rafrænnar þátttöku á félagsfundi jafn­gildir undirskrift og telst viðurkenning á þátttöku hans á fundinum.

Hver meðlimur félagsdeildar á rétt á því að fá ákveðið mál tekið til meðferðar á deildarfundi ef hann gerir skriflega eða rafræna kröfuum það til félagsstjórnar með það miklum fyrirvara að unnt sé að geta þess í fundarboði.

5. gr.

Aðalfund félagsdeildar skal halda í tengslum við aðalfund LMFÍ.

Aðalfund skal boða með rafrænni tilkynningu til sérhvers félagsmanns með minnst 14 daga fyrirvara, talið frá og með útsendingardegi fundarboðs.

Til deildarfunda, annarra en aðalfunda, skal stjórnin boða með rafrænni tilkynningu með hæfilegum fyrirvara.

Deildarfundur er lögmætur, ef löglega er til hans boðað.

Meðlimir deildarinnar geta ávallt óskað eftir að fá sent fundarboð til deildarfundar í pósti. Samhliða boðun skal jafnframt auglýsa deildarfundi á heimasíðu LMFÍ. Í fund­arboði skal stuttlega geta þeirra mála er fyrir eiga að koma á fundinum.

6. gr.

Hverjum deildarfundi stýrir kjörinn fundarstjóri. Hann rannsakar í fundarbyrjun hvort löglega hafi verið til fundarins boðað og lýsir því síðan, hvort svo sé.

Á deildarfundi fer hver meðlimur félagsdeildar með eitt atkvæði. Einfaldur meiri­hluti ræður úrslitum á deildarfundi, nema mælt sé fyrir um annað í samþykktum þessum.

Framkvæmd atkvæðagreiðslu um málefni á deildarfundi fer eftir því sem fundar­stjóri kveður á um. Skrifleg atkvæðagreiðsla skal þó fara fram ef einhver fundar­manna krefst þess.

Hver meðlimur félagsdeildar á rétt til þess að taka til máls á deildarfundi, í samræmi við þá framkvæmd fundarins sem fundarstjóri ákveður hverju sinni.

7. gr.

Í gerðabók félagsdeildar skal rita stutta skýrslu um það, sem gerist á deildarfundum, einkum allar fundarsamþykktir. Fundarstjóra er heimilt, með samþykki fundarins, að fela fundarritara að ganga síðar frá fundargerðinni. Fundarstjóri og fundarritari undir­rita síðan fundargerðina. Þessi fundarskýrsla skal vera full sönnun þess, er farið hefur fram á fundinum.

STJÓRN FÉLAGSDEILDAR

8. gr.

Á aðalfundi skulu tekin fyrir þessi mál:

  • 1. Ársskýrsla félagsdeildar fyrir liðið starfsár og ársreikningur fyrir liðið reikningsár.
  • 2. Önnur mál, er upp kunna að verða borin.

9. gr.

Stjórn LMFÍ er jafnframt stjórn félagsdeildar. Stjórninni er heimilt að velja úr röð­um aðal- eða varastjórnarmanna þriggja manna framkvæmdastjórn, er hafi umsjón með starfsemi deildarinnar.

10. gr.

Stjórn félagsdeildar ræður deildinni framkvæmdastjóra og eftir þörfum annað starfs­fólk, sem annast daglegan rekstur hennar og framfylgir ákvörðunum stjórnarinnar hverju sinni.

NEFNDIR

11. gr.

Á aðalfundi félagsdeildar skal kjósa stjórn Námssjóðs LMFÍ.

Stjórn Námssjóðs LMFÍ skipa fimm lögmenn. Skulu fjórir stjórnarmenn kosnir til þriggja ára, auk þess sem meðstjórnandi í stjórn félagsdeildar LMFÍ skal eiga fast sæti í stjórn sjóðsins.

Þeir sem hyggjast gefa kost á sér til setu í stjórn Námssjóðs LMFÍ skulu tilkynna það til stjórnar félagsdeildar LMFÍ ekki síðar en 7 dögum fyrir aðalfund.

Stjórn sjóðsins skiptir með sér verkum.

Stjórn Námssjóðs LMFÍ er sjálfstæð gagnvart stjórnum LMFÍ og félagsdeildar LMFÍ.

REIKNINGSÁR - ENDURSKOÐUN

12. gr.

Reikningsár félagsdeildar er almanaksárið.

13. gr.

Endurskoðandi skal endurskoða reikninga félagsdeildar fyrir liðið reikningsár. Hafi endurskoðandi athugasemdir við reikninga félagsdeildar skal slíkum athugasemdum beint til stjórnar LMFÍ.

Endurskoðandi LMFÍ er jafnframt endurskoðandi félagsdeildar.

REKSTUR

14. gr.

Fjárhagur félagsdeildar skal aðskilinn frá fjárhag LMFÍ.

15. gr.

Meðlimir deildarinnar greiða árgjald, sem ætlað er að standa straum af kostnaði við rekstur félagsdeildar. Gjalddagi árgjaldsins er 1. janúar ár hvert.

Stjórninni er heimilt að veita afslátt af árgjaldi þeirra félaga sem sérstaklega stendur á um, enda verði um það sótt skriflega.

Árgjaldi verður aðeins breytt á aðalfundi og þurfa 2/3 fundarmanna að greiða atkvæði með breytingunni.

Félagsmenn, sem stjórn félagsins hefur samþykkt að veita undanþágu á grundvelli 2. mgr. 19. gr. laga um lögmenn nr. 77/1998, greiða ekki árgjald.

Félagsdeild aflar sér annarra tekna með sölu á ýmis konar þjónustu til meðlima deildarinnar.

ÝMIS ÁKVÆÐI

16. gr.

Firma félagsdeildar ritar meirihluti stjórnar. Framkvæmdastjóri félagsdeildar skal hafa prókúruumboð fyrir deildina.

17. gr.

Reglum þessum verður ekki breytt nema á lögmætum deildarfundi, enda greiði 2/3 fundarmanna atkvæði með breytingunni.

18. gr.

Reglur þessar öðlast gildi 15. mars 2002.

---ooo--- 

Reglur félagsdeildar LMFÍ tóku fyrst gildi 1. janúar 1999, en gerðar voru breytingar á þeim á aðalfundi 15. mars 2002 (2. mgr. 5. gr. og 1., 3. og 4. mgr. 13. gr.) 26. mars 2004 (3. gr.),10. mars 2006 (10. gr., 11. gr., 12. gr., 13. gr., 14. gr., 15. gr., 16. gr. og 17. gr.), 13. mars 2008 (3. gr.), 30. maí 2012 (1. mgr. 14. gr.), 24. maí 2017 (2. mgr. 4. gr. og 2. mgr. 5. gr.), 10. maí 2019 (heildarendurskoðun) og 29. maí 2024 (3. mgr. 4. gr. og 4. mgr. 15. gr.).

 

Vefkökur

Við notum vefkökur til að bæta vefinn.